Return to site

Cấu hình Workflow nâng cao phần 1

· Cấu hình dự án

Workflow: quy trình công việc

Transitions: quá trình chuyển đổi

Parameter: tham số

Input: giá trị nhập vào

Validator: xác thực

Issue: công việc

Chúng ta sẽ thảo luận về cấu hình transitions trong workflow trên JIRA.

JIRA administrator có thể kiểm soát các khía cạnh sau của quá trình chuyển đổi trong workflow.

 • Triggers – chuyển đổi Jira issues khi có một sự kiện xảy ra trong tool development được kết nối, chẳng hạn như Bitbucket.
 • Conditions – kiểm tra quá trình chuyển đổi được thực hiện bởi người dùng
 • Validators – kiểm tra tính hợp lệ của giá trị input trong quá trình chuyển đổi (ví dụ, thực hiện bởi người dùng nào) trước khi thực hiện.
 • Post functions – các quá trình được bổ sung sau khi đã thực hiện chuyển đổi
 • Properties – là key-value có thể sử dụng để tùy chỉnh chuyển đổi tiếp
 • Customize how transitions appear
Triggers

Jira administrators có thể cấu hình triggers trong Jira workflows để phản hồi lại với các sự kiện được liên kết với tool development. Điều này cho phép bạn thiết lập tool development và JIra workflow, ví dụ, khi một developer tạo một branch để bắt đầu công việc của một issue trên Bitbucket, issue sẽ tự động chuyển đổi từ "Open" sang "In progress".

Configure triggers

Để xem hoặc thiết lập, triggers cho một quá trình chuyển đổi, chỉnh sửa workflow có chứa chuyển đổi, chọn transition, sau đó bấm vào Triggers trong bảng thuộc tính.

 

Để thêm một trigger vào quá trình chuyển đổi:

 1. Chọn Setting > Issues.
 2. Bấm Workflows và sau đó Edit cho các workflow có liên quan.
 3. Trong Workflow Designer, chọn transition.
 4. Bấm vào Triggers trong bảng thuộc tính để hiển thị các triggers được cấu hình cho transition.
 5. Bấm Add trigger trong Triggers tab để cấu hình trigger.
Conditions

Conditions kiểm soát việc người dùng thực hiện chuyển đổi. Ví dụ, conditions có thể được sử dụng:

 • Cho phép chỉ duy nhất reporter thực hiện chuyển đổi.
 • Cho phép người dùng với quyền hạn nhất định có thể thực hiện chuyển đổi.
 • Cho phép thực hiện chuyển đổi chỉ khi code đã hoặc chưa commit.

Nếu không đáp ứng condition, người dùng sẽ không thấy nút transition trên trang "View issue", và sẽ không thể thực hiện chuyển đổi.

Conditions không thể xác thực input parameters được thu thập từ người dùng trên màn hình transition - bạn cần tới validator để làm việc này.

Các phần tiếp theo là:

 • Adding a condition
 • Grouping conditions
Adding a condition

Để thêm một condition vào transition, chỉnh sửa workflow có chứa transition, chọn transition, sau đó bấm Conditions trong bảng thuộc tính cho quá trình chuyển đổi.

Để thêm một condition cho transition:

 1. Chọn Setting > Issues.
 2. Bấm Workflows và sau đó Edit cho các workflow có liên quan.
 3. Trong Workflow Designer, chọn transition.
 4. Bấm Conditions trong bảng thuộc tính.

Trong Conditions tab, bạn có thể xem bất kỳ conditions đã được thiết lập.

Khi bấm vào Add condition, bạn có thể chọn các condition có sẵn, và thiết lập các parameter cần thiết cho condition. Các condition có thể có sẵn trên các plugin được cài đặt hoặc bạn có thể tự tạo condition riêng bằng cách sử dụng plugin system.

Lưu ý, bạn cũng có thể chỉnh sửa transition trong text mode

Grouping conditions

Bạn có thể xây dựng các conditions phức tạp bằng cách nhóm hoặc tập hợp chúng lại. Thay đổi bất kỳ condition nào thành một nhóm bằng cách nhấp vào biểu tượng "Add grouped condition". Bây giờ bạn có thể bổ sung thêm conditions đến nhóm mới.

Bạn có thể toggle logic cho việc chuyển đổi trong nhóm được ứng dụng thế nào giữa AllAny.

Validators

Validators kiểm tra bất kỳ input nào là hợp lệ trước khi thưc hiện chuyển đổi. Input có thể bao gồm dữ liệu được thu thâp từ người dùng trên màn hình transition.

Nếu validator thất bại, issue sẽ không chuyển qua trạng thái kế tiếp của transition và transition's post functions không thể thực hiện được.

Adding a validator

Để thêm một validator cho transition, chỉnh sửa workflow có chứa transition, chọn transition, sau đó bấm Validators trong bảng thuộc tính của transition.

Để thêm một validator cho transition:

 1. Chọn Setting > Issues.
 2. Bấm Workflows và sau đó Edit cho các workflow có liên quan.
 3. Trong Workflow Designer, chọn transition.
 4. Bấm Validator trong bảng thuộc tính

Trong Validators tab, bạn có thể xem bất kỳ validator đã được thiết lập.

Khi bấm vào Add validator, bạn có thể chọn các validator có sẵn, và thiết lập các parameter cần thiết cho validator.

Lưu ý, bạn cũng có thể chỉnh sửa transition trong text mode

Post functions

Post functions thực hiện các quá trình hoạt động bổ sung sau khi đã chuyển đổi như:

 • cập nhật issue's fields
 • tạo ra bản ghi chép lịch sử thay đổi của issue
 • thêm bình luận vào một issue
 • tạo ra một sự kiện để trigger thông báo email

Các phần tiếp theo:

 • Essential post functions
 • Optional post functions
 • Using post functions with the initial transition
 • Using a post function to set a field
 • Using a post function to send Hipchat notifications
 • Using a post function to send email notifications

Essential post functions

Mỗi Jira transition đều có các post function cần thiết và được thực hiện theo thứ tự:

 1. Thiết lập trạng thái issue đến trạng thái được liên kết của trạng thái workflow
 2. Thêm một bình luận vào issue nếu bình luận đó được nhập trong quá trình transition.
 3. Cập nhật lịch sử thay đổi của một issue và lưu trữ issue trong cơ sở dữ liệu.
 4. Khởi động một sự kiện đã được lắng nghe để xử lý.

Các post functions cần thiết không thể bị xóa khỏi transition hoặc sắp xếp thứ tự lại. Tuy nhiên, bạn có thể thêm các (tùy chọn) post functions khác.

Optional post functions

Jira có các post functions (tùy chọn) có thể được thêm vào transition như:

Các post function bổ sung có sẵn trên các plugin được cài đặt hoặc bạn có thể tạo post function riêng bằng cách sử dụng plugin system

Thêm post function

Để thêm một post function cho transition, chỉnh sửa workflow có chứa transition, chọn transition, sau bấm Post functions trong bảng thuộc tính.

Để thêm một post function cho transition:

 1. Chọn Setting > Issues.
 2. Bấm Workflows và sau đó Edit cho các workflow có liên quan.
 3. Trong Workflow Designer, chọn transition.
 4. Bấm Post functions trong bảng thuộc tính

Trong Post functions tab, bạn có thể xem bất kỳ post function đã được thiết lập.

Khi bấm vào Add post function, bạn có thể chọn các post function có sẵn, và thiết lập các parameter cần thiết. Các tùy chọn chỉnh sửa, xóa một post function, hoặc thay đổi thứ tự thực hiện nằm ở bên phải của tab

Lưu ý, bạn cũng có thể chỉnh sửa transition trong text mode.​

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK