Return to site

Cấu hình Workflow nâng cao phần 2

· Cấu hình dự án
Using post functions with the initial transition
Add paragraph text here.

Bạn có thể thêm post functions vào chuyển đổi ban đầu của workflow khi bạn cần thực hiện các tác vụ – ví dụ như thiết lập giá trị của các trường tham gia – khi một issue được tạo ra. Chuyển đổi ban đầu được gọi là 'Create' (nếu bạn tạo một workflow trắng) hoặc 'Create Issue' (nếu bạn sao chép system workflow).

Jira tích hợp các post function cần thiết sau đây cho chuyển đổi ban đầu của một quy trình làm việc và được thực hiện theo thứ tự:

 1. Tạo issue.
 2. Khởi động một sự kiện đã được lắng nghe để xử lý.

Các post function tùy chọn sau có sẵn trong initial transition:

Ngoài ra, các post function tiêu chuẩn khác có thể được thêm vào chuyển đổi ban đầu.

Các post function tùy chọn được thêm vào Create transition phải được đặt trước "Create the issue originally" post function.

Nếu muốn, bạn có thể cấu hình trạng thái ban đầu của workflow đi đến chuyển đổi ban đầu khác.

Lưu ý

Nếu bạn cần thiết lập "Resolution" field khi tạo một issue, thêm 'Update Issue Field' post function vào sau 'Create the issue' post function và sau cùng ,sử dụng 'Store Issue' post function. 'Store Issue' post function giúp thiết lập Resolution field khi đang tạo issue.

 

Tuy nhiên, chỉ sử dụng Store Issue post function khi cần thiết, vì nó:

 • Không tạo ra lịch sử thay đổi
 • Không thể tiếp tục với các trường có nhiều mối ràng buộc với issue (ví dụ, 'Version' hoặc 'Component')

Using a post function to set a field

Bạn có thể sử dụng 'Update Issue Field' post function để thiết lập giá trị của một issue's field sau khi thực hiện chuyển đổi.

 

Ví dụ, bạn có thể muốn chuyển đổi issue đến trạng thái closed để tự động thiết lập "Resolution" field.

Ví dụ: Sử dụng post function để thiết lập Resolution field:

 1. Chọn workflow mà bạn muốn chỉnh sửa, và tạo một transition mới giữa 2 trạng thái cần chuyển đổi.
 2. Chọn None hoặc màn hình (screen) không chứa Resolution field.

3. Thêm "Update Issue Field" post function vào transition vừa tạo và chọn Resolution trong Issue Field và thiết lập giá trị của Field Value

Nếu bạn muốn tạo một transition dùng để xóa Resolution field, vui lòng làm theo các bước tương tự ở trên nhưng chọn None từ Field Value.

Using a post function to send Hipchat notifications

Bạn có thể sử dụng "Notify Hipchat" post function để gửi một thông báo đến một hoặc nhiều phòng chat trên Hipchat khi có một issue vừa thực hiện chuyển đổi với post function đó. Bạn cũng có thể thêm một truy vấn JQL để 'Notify Hipchat' post function lọc các issue sẽ trigger thông báo trên Hipchat.

Để gửi thông báo trên Hipchat:

 1. Chọn workflow và đi đến transition mà bạn muốn chỉnh sửa
 2. Thêm "Notify Hipchat" post function vào.
 3. Trên trang 'Add Parameters to Function':

  1. Thiết lập một truy vấn JQL. Chỉ duy nhất issue phù hợp với truy vấn sẽ gửi thông báo. Hoặc để trống field này để gửi thông báo đến toàn bộ issue thực hiện chuyển đổi này.
  2. Chọn phòng chat trên Hipchat mà bạn muốn liên kết với transition workflow.
Transition properties (dành cho bản Cloud)

Properties là key-value sử dụng để tùy chỉnh chuyển đổi.

Để xem và chỉnh sửa properties của transition:

 1. Chọn transition trong sơ đồ.
 2. Bấm Properties.
 3. Chọn:

  • Thêm một property mới vào transition.
  • Xóa property, bằng cách nhấp vào biểu tượng bên phải của property.

4. Không thể chỉnh sửa transition's properties trên trang này. Để thay đổi bất kỳ property's key hoặc value (hoặc cả 2), trước tiên phải xóa property mà bạn muốn thay đổi và thêm vào property đã được cập nhật mới.

Customize how transitions appear

Khi xem một issue, hầu hết các operation và workflow transition đều có sẵn ở các nút trên cùng của màn hình issue

Để thay đổi thức tự của các nút transition:

Để thay đổi thứ tự của các nút transition, bao gồm các transition bổ sung trong danh mục Workflow, thêm property key opsbar-sequence vào mỗi workflow transition mà bạn muốn sắp xếp lại. Mỗi opsbar-sequence property key yêu cầu một giá trị thuộc tính để xác định sắp xếp các hoạt động của transition trên khung hình của issue

 1. Đi đến transition's properties, như mô tả ở trên.
 2. Nhập opsbar-sequence vào trong Property Key field, bên dưới 'Add New Property'.
 3. Nhập một giá trị cho Property Value field, giá trị phải làm một số nguyên dương (bắt đầu từ '0'); nó định nghĩa thứ tự các nút transition trên khung hình của issue. Xem xét sử dụng một dãy giá trị của opsbar-sequence property như 10, 20, 30... để cho phép transition mới dễ dàng được thêm vào sau đó.
 4. Bấm Add.

Thêm opsbar-sequence property vào một workflow transition không thay đổi thứ tự của các transition trong workflow dưới dạng text edit mode. Việc bổ sung property này chỉ ảnh hưởng đến thứ tự của các transition trong trang khung hình issue.

Lưu ý

 • Chúng tôi khuyến cáo không nên sử dụng tất cả các property vào workflow vì có dẫn đến nguy cơ hỏng data và operations
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK