Return to site

Lợi ích của Simplified Workflow trong Jira

· Jira Software,Cấu hình dự án,Simplified Workflow

Mỗi board có thể đại diện một hay nhiều dự án; Simplified Workflow chỉ có thể được sử dụng nếu board đại diện cho một dự án. Các dự án đều sử dụng JIRA Workflow hay Simplified Workflow để kiểm soát việc chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác của các issue.

 

Board của bạn sẽ sử dụng Simplified Workflow nếu nó được tạo ra như là một phần của dự án, (bao gồm cả trang JIRA Software Getting Started).

Trước khi bạn bắt đầu.

Bạn phải là một quản trị viên của JIRA (JIRA administrator) hoặc một quản trị viên board (board administrator) để chuyển đổi nó sang Simplified Workflow.

Lợi ích của Simplified Workflow

The Simplified Workflow cung cấp những lợi ích sau trong một quy trình công việc JIRA:

Chuyển sang Simplified Workflow

Làm thế nào để biết board của tôi có đang sử dụng Simplified Workflow?

Để kiểm tra điều này, hãy cấu hình cột (Columns configuration) cho board của bạn (mô tả bên dưới) - Nếu bạn đang sử dụng Simplified Workflow, bạn sẽ thấy dòng chữ 'Sử dụng Simplified Workflow' (xem ảnh chụp màn hình). Nếu không, bạn sẽ thấy nút 'Simplify workflow' hoặc dòng chữ 'Simplified Workflow unavailable (không tồn tại)'.

Nếu dự án của bạn hiện đang sử dụng JIRA workflow, bạn có thể muốn chuyển sang Simplified Workflow. Sau đó bạn có thể dễ dàng thêm các trạng thái (status) mới từ bên trong JIRA Software. Lưu ý, các bước mặc định cho Simplified Workflow (mô tả trong bảng ở trên) sẽ không được tạo khi bạn chuyển đổi từ JIRA workflow. Các bước quy trình workflow hiện tại của bạn sẽ được đưa vào workflow thay thế. Các bước mặc định chỉ được tạo nếu Simplified Workflow được lựa chọn khi tạo board và dự án trong JIRA Software.

Điều kiện chuyển đổi

Bạn sẽ chỉ có thể chuyển sang Simplified Workflow nếu:

  • Chỉ có một dự án được hiển thị bởi board của bạn (kiểm tra board's filter)
  • Dự án phải sử dụng JIRA workflow scheme, chỉ có một workflow cho tất cả các loại issue
  • Workflow của bạn chỉ sử dụng các Post Functions, Validators và Conditions, được cung cấp bởi Atlassian (không phải từ các add-on)
  • Workflow hiện tại có ít nhất một lần chuyển tiếp cho từng trạng thái

Để chuyển sang Simplified Workflow:

  1. Trước khi bạn bắt đầu, hãy sao lưu dữ liệu JIRA của bạn. Chuyển sang Simplified Workflow sẽ di chuyển toàn bộ issue của dự án sang workflow mới, sẽ mất một thời gian. Workflow và scheme cơ bản của dự án không được thay đổi, vì vậy bất kỳ dự án khác sử dụng các quy trình này đều không bị ảnh hưởng.
  2. Điều hướng đến bảng mong muốn, sau đó nhấp vào Board > Configure.
  3. Nhấp vào Columns tab.
  4. Nhấp vào nút Simplify workflow, như ảnh chụp màn hình đầu tiên bên dưới. Nếu nút này không hiển thị, hãy kiểm tra xem dự án của bạn có đáp ứng các điều kiện được mô tả ở trên hay không.
  5. Dự án của bạn sẽ chuyển sang sử dụng Simplified Workflow, như thể hiện trong ảnh chụp màn hình thứ hai bên dưới. Nút thêm trạng thái (Add status) hiện sẽ được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình: màn hình 'Board Configuration' ('Columns' tab) - bảng này đang sử dụng Simplified Workflow:

Ảnh chụp màn hình: màn hình 'Board Configuration' ('Columns' tab) - bảng này đang sử dụng Simplified Workflow:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK