Return to site

Một số thuật ngữ thông dụng trong Jira - Phần 2

· Cấu hình dự án

Cumulative Flow Diagram

Cumulative Flow Diagram (CFD) là một biểu đồ thể hiện các trạng tháikhác nhau của các mục công việc trong một khoảng thời gian cụ thể. Cột ngang x trong CFD định nghĩa là thời gian, và cột dọc y là mục công việc (issue). Mỗi vùng màu của biểu đồ tương đương với trạng thái luồng công việc (ví dụ một cột trong bảng của bạn).

Future Sprint

Sprint nằm trong Backlog đã được lên kế hoạch nhưng chưa thực hiện.

Iteration

Dự án sẽ được thực hiện trong các phân đoạn lặp đi lặp lại. Các phân đoạn (được gọi là Iteration hoặc Sprint).

Lead Time

Thời gian từ khi công việc được tạo ra tới khi hoàn thành.

Product Backlog

Danh sách các yêu cầu của khách hàng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên bởi product owner/manager.

Sprint Backlog

Chứa danh sách các tác vụ cần được hoàn thành để release các tính năng đã được lên kế hoạch cho một Sprint cụ thể.

Version (Phiên bản)

Phiên bản là tập hợp các tính năng và bản vá lỗi được release cùng nhau như là một bản cập nhật duy nhất cho sản phẩm.

Wallboard

Là một bảng (viết tay hoặc điện tử) lớn được đặt tại vị trí dễ thấy thể hiện dữ liệu quan trọng về hoạt động của đội development. Tương tự như bảng scoreboard trong các sự kiện thể thao, mọi người dễ dàng nhìn thấy và nắm bắt wallboard.

Issue Type (Loại công việc)

Jira được sử dụng để theo dõi nhiều loại công việc khác nhau. Bên dưới là các loại công việc mặc định, nhưng lưu ý rằng quản trị viên Jira có thể tùy chỉnh danh sách này nhằm phù hợp với tổ chức của bạn.

📷 Bug — Lỗi

  📷 Improvement — Cải thiện

📷 New Feature — Tính năng mới

📷 Task — Tác vụ cần phải hoàn thành

📷 Custom Issue —Tùy chỉnh loại công việc theo định nghĩa / yêu cầu của tổ chức

Priority (Ưu tiên)

Priority thể hiện tầm quan trọng của issue. Bên dưới là các ưu tiên được mặc định, lưu ý quản trị viên JIRA có thể tùy chỉnh danh sách để phù hợp với tổ chức của bạn.

Highest — Khẩn cấp

High — Cao

Medium — Trung bình

Low — Thấp

Lowest — Thấp nhất

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK