Return to site

Quản lý quyền truy cập vào Jira service desk

Truy cập vào Project setting > Customer permissions để chọn ai có thể gửi yêu cầu trong Service Desk và customer có thể chia sẻ yêu cầu với ai.

Gửi yêu cầu

Cần phải là customer để gửi yêu cầu trong Service Desk. Bạn có thể kiểm soát ai trở thành customer hoặc để customer tạo tài khoản của họ trong Service Desk của bạn.

Chia sẻ yêu cầu

Bạn có thể cho phép các khách hàng được chia sẻ yêu cầu cùng với tổ chức của họ, bất cứ ai trong service desk, hoặc những người chưa phải là customer. Những người mà customer chia sẻ sẽ trở thành người tham gia trong yêu cầu. Những người tham gia có thể bình luận và chia sẻ yêu cầu, và nhận thông báo từ Jira Service Desk như một reporter. Learn more about request participants.

Bảng dưới đây mô tả cách khách hàng có thể chia sẻ yêu cầu:

Thiết lập phân quyền cho nhóm?
Bạn không chắc chắn làm thế nào để thiết lập quyền cho nhóm của bạn? Dưới đây là một số gợi ý về cách phân quyền cho customer:
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK