Return to site

Quản lý kết quả tìm kiếm JQL

· Cấu hình dự án

Khi bạn thực hiện tìm kiếm issue, kết quả sẽ hiển thị trong issue navigator. Bạn có thể phân loại toàn bộ danh sách các issue hoặc xem một thông tin cụ thể. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn có thể thay đổi những gì sẽ hiển thị trên issue navigator hoặc cách chỉnh sửa chi tiết các issue. Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị tổng quát về các tính năng chính của issue navigator.

Ảnh chụp màn hình: Issue navigator (xem thông tin chi tiết issue)

 1. Filter panel: Bấm vào << để thu gọn bảng điều khiển filter, giúp bạn có thêm không gian xem thông tin chi tiết issue.
 2. Issue: Chọn issue cụ thể từ bảng này để xem thông tin chi tiết issue đó.
 3. Filters: Chọn filter để truy vấn các issue phù hợp với cấu hình filter
 4. Views: Bấm vào để chọn chế độ xem kết quả tìm kiếm 'Detail view' hoặc 'List view'
 5. Detail view: Xem tất cả chi tiết về issue đã được chọn trong chế độ 'Detail view'
Thay đổi chế độ xem kết quả tìm kiếm

List view or Detail view

Bấm vào Change view để lựa chọn chế độ xem kết quả tìm kiếm giữa List view và Detail view

 • List view: Hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng danh sách. Chế độ xem này dễ dàng để scan hoặc khi bạn cần xem vài thông tin cơ bản của mỗi issue.
 • Detail view: Hiển thị kết quả tìm kiếm duới dạng danh sách, với bảng bên phải hiển thị đầy đủ các thông tin chi tiết của issue đang được chọn. Chế độ xem này là tốt nhất khi bạn cần xem thông tin chi tiết của một issue cụ thể, hoặc chỉnh sửa nhanh issue đó.

Change the sort order

Nhấp vào tên cột (column). Nếu bạn bấm vào tên cột nhiều lần, thứ tự sắp xếp các issue sẽ được thay đổi tăng dần hoặc giảm dần. Lưu ý:

 • Bạn không thể sắp xếp thứ tự theo các cột 'Images' hoặc cột tổng hợp các sub-task ( ví dụ tất cả các cột bắt đầu với '∑').
 • Nếu bạn muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm trong chế độ tìm kiếm nâng cao (advanced search), sử dụng 'ORDER BY' vào trong truy vấn JQL để sắp xếp thứ tự các issue trong kết quả tìm kiếm.

Columns — show/hide and move

Bạn có thể tạo cấu hình các cột khác nhau cho nhu cầu bản thân hoặc các filter cụ thể. Để chuyển sang các cấu hình cột khác nhau, bấm vào Column và chọn một trong các tab sau:

 • My Defaults: Cấu hình cột mặc định của người dùng cho kết quả tìm kiếm
 • Filter: Hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp với filter. Nó sẽ ghi đè lên cấu hình cột mặc định.
 • System (hiển thị nếu bạn là quản trị viên JIRA): Cấu hình cột này áp dụng cho toàn bộ người dùng. Nó sẽ được ghi đè bởi một cấu hình cột mặc định của người dùng và cấu hình cột của filter cụ thể.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa bất kỳ cấu hình nào.

 • Hiển thị / ẩn cột: Bấm vào Columns, chọn cột mong muốn, sau đó bấm Done.
 • Di chuyển cột: Bấo vào tên cột column và kéo nó đến vị trí mong muốn.

Tại sao tôi không thể thêm column vào cấu hình column?

Nếu bạn không thể tìm thấy hãy kiểm tra những điều sau:

 • Bạn chỉ có thể thấy những cột mà field issue không thiết lập ẩn, cũng như có quyền hạn để xem nó.
 • Hoàn toàn có thể thêm bất kỳ trường tùy chỉnh (custom fields) nào đang tồn tại vào danh sách cột, miễn field đó không thiết lập ẩn và bạn có đủ quyền hạn để xem
 • Có vài trường tùy chỉnh, cho dù người dùng chọn, cũng không hiển thị trong Issue Navigator cho toàn bộ issues. Ví dụ, trường tùy chỉnh project-specific sẽ chỉ hiển thị nếu filter chỉ giới hạn trong dự án đó. Trường tùy chỉnh issue type sẽ chỉ hiển thị nếu filter chỉ giới hạn trong mỗi issue type đó.
Thao tác trên issue

Bạn có thể thao tác trên từng issue cụ thể trong kết quả tìm kiếm, trực tiếp trên issue navigator. Lưu ý rằng danh sách các issue sẽ không thay đổi ngay cả khi bạn thay đổi một issue.

 

View an issue

 

Bấm vào key hoặc summary của issue.

 • Nếu bạn trong chế độ List view, bạn sẽ được chuyển tới issue đó (rời khỏi trang kết quả tìm kiếm).
 • Nếu bạn trong chế độ Detail view, thông tin chi tiết issue sẽ hiển thị trong bảng bên phải.

Action an issue

 

Để thao tác trên một issue (ví dụ chỉnh sửa, chuyển đổi,...):

 • Nếu bạn trong chế độ List view, bấm vào biểu tượng cog và chọn từ các tùy chọn.
 • Nếu bạn trong chế độ Detail view, chọn issue cần thực hiện và thao tác trên đó thông quan bảng thông tin chi tiết.

Lời khuyên: sử dụng phím 'j' và 'k' để di chuyển giữa các issue trong issue navigator.

Chia sẻ kết quả tìm kiếm

Bấm Share trong issue navigator để email liên kết đến một kết quả tìm kiếm hoặc filter được chia sẻ:

 • Người nhận sẽ nhận được email kèm theo đường dẫn liên kết đến kết quả tìm kiếm và nội dung của field Note. Tiêu đề email sẽ ghi rõ là bạn (sử dụng tên tài khoản) đã chia sẻ issue này.
 • Nếu bạn chia sẻ kết quả của một filter, người nhận sẽ nhận được liên kết đi đến filter. Lưu ý, nếu người nhận không có quyền xem, họ sẽ nhận được đường dẫn liên kết dẫn đến kết quả tìm kiếm.
Hiển thị kết quả tìm kiếm trong Confluence

Nếu bạn đã tích hợp JIRA và Confluence, bạn có thể hiển thị kết quả tìm kiếm trên trang Confluence bằng cách sử dụng JIRA issue macro.

Hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng biểu đồ

Bấm Export > Dashboard charts. Chọn loại biểu đồ từ hộp thoại hiển thị, sau đó bấm Save to Dashboard. Biểu đồ sẽ được thêm vào Bảng điều khiển.

Xuất kết quả tìm kiếm

CSV

Bấm Export > CSV (All fields) hoặc Export > CSV (Current fields).

Các giá trị trong tập tin (CSV) được phân cách bởi dấy phẩy, sẽ chứa một dòng tiêu đề có giá trị cho mỗi field issue, bình luận (comment), và tập tin đính kèm (attachment) trong kết quả tìm kiếm

 • CSV (All fields): dấu phẩy sẽ được tạo ra để phân cách giá trị của mỗi field issues, comment, và attachment. Dòng tiêu đề có thể chứa nhiều giá trị của "Comment" và/hoặc "Attachment" nếu issue đó chứa nhiều comment và/hoặc attachment.
 • CSV (Current fields): dấu phẩy sẽ được tạo ra để phân cách giá trị của mỗi field issue hiện đang hiển thị.

Lưu ý, không nên xuất dữ liệu lớn (ví dụ hàng trăm issues). Bạn có thể thay đổi số lượng issues sẽ xuất bằng cách thay đổi giá trị của tham số tempMax trong URL.

Word

Bấm Export > Word.

Việc xuất dữ liệu sẽ bao gồm các trường Description, Comments, và toàn bộ các dữ liệu khác của issue, không chỉ các field issue đang được cấu hình trong Issue Navigator. Lưu ý, không nên xuất dữ liệu lớn (ví dụ hàng trăm issues).

XML

Bấm Export > XML.

Bạn có thể sử dụng URL của chế độ xem XML trong Confluence JIRA issues macro. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng JQL hoặc URL của truy vấn issue.

Để hạn chế các field issue được trả về trong XML export, cụ thể là các tham số field trong URL. Ví dụ, để chỉ hiển thị Issue keySummary, thêm &field=key&field=summary vào URL. Nếu không xác định tham số field, giá trị XML output sẽ bao gồm toàn bộ các field issues. Ngược lại, nếu có hơn một tham số field được xác định, giá trị XML output sẽ chỉ chứa duy nhất Issue Key kèm với các field bạn đã chọn.

Xem ở chế độ in

Printable

Bấm Export > Printable.

Tạo ra một chế độ xem kết quả tìm kiếm trên trình duyệt web ở chế độ in 'Landscape'. Chế độ xem này chỉ chứa các thông tin Type, Key, Summary, Assignee, Reporter, Priority, Status, Resolution, Created date, Updated date, và Due date.

Full content

Bấm Export > Full content.

Tạo ra một chế độ xem kết quả tìm kiếm trong trình duyệt web ở chế độ in. Chế độ xem chứa thông tin toàn bộ các trường của issue, comments, và một danh sách các tập tin đính kèm (attachments) (không có xem trước) cho mỗi issue được trả về trong tìm kiếm.

Theo dõi kết quả tìm kiếm

Subscription cung cấp cho bạn một báo cáo các issue được trả về theo bộ lọc tìm kiếm trong thời gian cố định (ví dụ, mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng). Còn nếu bạn muốn theo dõi sự thay đổi của một issue cụ thể thì nên sử dụng tính năng 'watch' issue.

 

Email

 

Kết quả tìm kiếm phải được lưu thành bộ lọc (filter), nếu bạn muốn tạo một email subscription cho filter. Bạn có thể tạo một subscription theo một chu kỳ thời gian nhất định. Lưu ý chỉ 200 kết quả tìm kiếm đầu tiên sẽ được gửi tới email.

 1. Chạy filter mà bạn muốn subscribe, sau đó bấm Details (đặt tên cho filter).
 2. Nhập các thông tin cần thiết vào trong mẫu 'Filter Subscription form' và bấm Subscribe.

Thông tin thêm:

 • Bạn có thể chọn một đôi cụ thể để nhận được email subscription, tuy nhiên chỉ duy nhất những đội mà bạn là thành viên trong đó:

  • Bạn phải có quyền global permission 'Manage Group Filter Subscriptions'.
  • Lưu ý kết quả filter sẽ gửi tới người nhận cụ thể. Nếu filter sử dụng currentUser() function, kết quả tìm kiếm sẽ được gửi tới cho chính người dùng đó. Không áp dụng cho các nhóm khác (group email aliases).
  • Cẩn thận khi chia sẻ subscription với group có nhiều thành viên, cũng như mất nhiều thời gian để tạo ra các email để gửi, vì cần phải thực hiện tìm kiếm cho mỗi người dùng (theo điểm trước).

RSS

 

Bấm Export > RSS (Issues) hoặc Export > RSS (Comments). URL của trang có thể được sử dụng trong feed reader của bạn.

Lời khuyên:

 • Bạn có thể thay đổi số lượng issues được trả về bằng cách thay đổi giá trị của tham số tempMax trong URL
 • Nếu bạn chỉ muốn nhận các bình luận hiện tại trong một RSS feed, sử dụng trường Date Updated khi thực hiện truy vấn. Ví dụ, chỉ muốn xem các bình luận được tạo ra trong tuần rồi, thêm field Date Update và thiết lập cập nhật trong 1 tuần qua.
 • Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng JIRA để xem các dữ liệu bị hạn chế trong feed. Nếu vậy, bạn có thể thêm os_authType=basic vào feed URL (ví dụ http://mycompany.com/anypage?os_authType=basic) để hiển thị hộp thoại đăng nhập khi xem feed
Sửa đổi cùng lúc nhiều issue trong kết quả tìm kiếm

Bulk operations cho phép bạn thao tác cùng lúc trên nhiều issue. Bao gồm các thao tác: transitioning issues (chuyển đổi), deleting issues (xóa), moving issues (di chuyển), và watching/unwatching issues (theo dõi/ bỏ theo dõi).

Bấm Tools > Bulk Change: all <N> issue(s) và làm theo các hướng dẫn của 'Bulk Operation' wizard.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK