Return to site

Thêm người tham gia yêu cầu

· Cấu hình dự án,Jira Service Desk

Request participants cũng được xem là những customertrên JIRA Service Desk và họ có khả năng xem được các yêu cầu. Bạn cũng có thể thêm request participants để họ cung cấp thêm thông tin về yêu cầu hoặc cùng cộng tác trong tiến trình xử lý yêu cầu.

Thông tin về participants

Request participants là customer hoặc tổ chức, những người có thể xem, bình luận, và nhận thông báo về yêu cầu mà họ có tham gia. Participants sẽ nhận được thông báo tương tự như reporter và có thể tắt thông báo bất cứ khi nào.

Cả nhân viên hỗ trợ lẫn customer đều có thể thêm hoặc gỡ bỏ request participants. Tham khảo thêm tại Customer permissions để biết ai có quyền thêm request participants

Request participants phụ thuộc vào sơ đồ issue-level security. Ví dụ, nếu một quản trị viên tùy chỉnh yêu cầu chỉ được xem bởi những reporters, thì những request participants sẽ không thể xem những yêu cầu đó. Quản trị viên có thể tham khảo hướng dẫn tại Configuring Issue-level Security để cập nhật sơ đồ issue security.

Thêm participants vào issue 

Nhân viên hỗ trợ có thể thêm request participants trong People > Request participants hoặc People > Organizations. Khi bạn thêm một request participant, họ sẽ nhận một email thông báo rằng họ được thêm vào yêu cầu với vai trò participant.

Hình bên dưới minh hoạt các request participants trong một issue:

Thêm participants trên cổng thông tin

Trên cổng thông tin khách hàng, nhân viên hỗ trợ và khách hàng có thể thêm participants bằng cách chọn Share. Participants sẽ nhận được email thông báo họ được tham gia vào yêu cầu này.

Hình bên dưới minh hoạt các request participants trong một issue:

Nếu customer ở trong một tổ chức, họ có thể chia sẻ yêu cầu sau khi họ đã tạo ra nó. Mặc định, yêu cầu luôn được chia sẻ với tổ chức của customer trừ khi nó được thiết lập Private:

Nếu customer thuộc về nhiều tổ chức, yêu cầu sẽ được thiết lập mặc định là riêng tư.

Thêm participants thông qua email

Nếu bạn tạo hoặc trả lời một yêu cầu thông qua email, thêm địa chỉ email của request participants trong trường TO hoặc CC.

Customer có thể thêm participant nếu họ có quyền chia sẻ yêu cầu. Nếu customer thuộc về một tổ chức, yêu cầu của họ sẽ được chia sẻ tự động. Customer thuộc về nhiều tổ chức thì không thể chia sẻ yêu cầu với tổ chức thông qua email.

Thêm watchers

Bạn có thể mời một nhân viên hỗ trợ khác hoặc người dùng JIRA giúp đỡ bằng cách thêm họ dưới vai trò watchers. Ví dụ, bạn muốn developer của JIRA Software giúp trong việc phân tích bug mà khách hàng báo cáo. Trong vai trò watchers, họ sẽ được thông báo về các hoạt động trên issue, và có thể cộng tác với bạn thông qua bình luận.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK