Return to site

Tổng quan về Permission trong JIRA phần 2

· Cấu hình dự án

JIRA Service Desk global and project permissions

JIRA Service Desk cung cấp một standard permission scheme (JIRA Service Desk Permission scheme cho dự án) để tự động cung cấp cho người dùng service desk quyền hạn cần thiết với vai trò của họ trong dự án. Ví dụ, để bổ sung agent cho service desk thì quản trị viên phải thêm người dùng vào nhóm Service Desk. Vai trò này cho phép họ truy cập vào các dự án JIRA Service Desk mà họ được chỉ định, cũng như có thể làm việc với các issue trong đó.

Global permissions
Add paragraph text here.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK