Return to site

5 lời khuyên cho việc kết hợp thành JIRA và Confluence

· Cấu hình dự án

Sử dụng JIRA? Sử dụng Confluence? Nghe có vẻ như bạn có 2 công cụ khác nhau và hoàn toàn tách biệt hơn là một nền tảng cộng tác và tích hợp duy nhất.

Ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào 5 tính năng cơ bản để kết nối JIRA và Confluence giúp bạn khai thác toàn bộ sức mạnh của một nền tảng cộng tác duy nhất.

1.Danh sách JIRA issue trong Confluence

JIRA Issues macro cung cấp phương pháp đơn giản việc lập danh sách JIRA issue trong Confluence. Sau đây là các bước:

1. Mở trang Confluence trong Edit mode

2. Di chuyển con trỏ đến vị trí trong văn bản mà bạn muốn chèn danh sách JIRA issue vào

3. Chọn JIRA Issues macro từ Macro Browser (hình minh họa bên dưới)

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm cho danh sách issue theo định dạng JQL (hình minh họa bên dưới)

Và đây là kết quả:

2. Tạo JIRA issues từ Confluence

Bạn có thể sử dụng JIRA Issues macro để tạo trực tiếp JIRA issues từ Confluence. Chọn tab tạo issue mới từ bảng cấu hình macro. Sau đó, điền thông tin vào các fields.

Lưu ý nếu phiên bản Confluence là 5.4 trở lên, bạn có thể tạo một JIRA issue từ văn bản được chọn trong Confluence với các bước sau:

1. Đi đến trang Confluence

2. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn tạo JIRA issue như hình bên dưới

3. Bấm vào “Create JIRA Issue” từ trình đơn xuất hiện

4. Biễu mẫu tạo Issue sẽ xuất hiện

3. Hiển thị bảng điều khiển JIRA trong Confluence

Bạn cũng có thể hiển thị các tiện ích của bảng điều khiển JIRA trong Confluence, sau khi đã đăng ký các tiện ích. Các tiện ích được đăng ký có thể được tìm thấy từ macros browser trong Confluence như hình minh họa bên dưới.

4. Hiển thị trang Confluence trong bảng điều khiển JIRA

Confluence Page Gadget cho phép bạn còn có thể xem nội dung trang Confluence trong JIRA. Các tiện ích trong Confluence sẽ được tích hợp sẵn trong JIRA khi liên kết ứng dụng JIRA-Confluence được cấu hình. Khi đã thiết lập, Confluence Page Gadget sẽ xuất hiện trong thư mục tiện ích của JIRA như hình minh họa bên dưới.

Cấu hình của Confluence Page Gadget bao gồm các trang bạn muốn hiển thị và space của chính nó.

Kết quả sẽ hiển thị như hình bên dưới:

5. Liên kết JIRA issues đến các trang Confluence

Chỉ với 3 bước cơ bản chúng ta có thể liên kết một JIRA issue đến một trang Confluence:

1. Bấm vào nút “Link” từ danh mục More trong màn hình thông tin của một JIRA issue

2. Chọn tab trang Confluence Page như hình minh họa bên dưới

3. Nhập URL của trang Confluence mà bạn muốn liên kết với issue

Hoàn thành

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK