Return to site

Định nghĩa về Screen

· Cấu hình dự án

Issue: công việc

Field: trường

Screen: màn hình

Permission: quyền hạn

Scheme: sơ đồ

Screen là tập hợp các field có sẵn (hoặc tập hợp con của các field có sẵn) được định nghĩa trong JIRA, và sắp xếp để hiển thị đến người dùng. Thông qua screens, bạn có thể kiểm soát field nào sẽ hiển thị đến người dùng khi làm việc với các issue (ví dụ, hộp thoại Create issue, Edit issue) cũng như xác định trình tự các field sẽ hiển thị trong đó. Một screen cũng cho phép bạn chia các tập hợp của các field trên nhiều tabs.

Khi muốn thiết lập sự hiển thị field, cấu hình screens cần phải đồng nhất với cấu hình fields. Ví dụ, trong hộp thoại Create Issue, người dùng sẽ chỉ thấy các field:

 1. hiển thị trên screen có liên kết với các hoạt động liên quan đến issue như Create Issue.
 2. không có thiết lập hidden trong cấu hình field áp dụng cho issue (được xác định bởi project's field configuration scheme)
 3. mà người dùng có quyền hạn để chỉnh sửa (ví dụ Due Date field có thể chỉ được chỉnh sửa bởi người dùng có quyên Schedule Issues)

Do đó, một field có thể hiển thị trên screen được sử dụng bởi một dự án, nhưng nếu thiết lập field đó ẩn trong cấu hình field sử dụng cho dự án, field đó sẽ không xuất hiện trên màn hình người dùng.

Nếu một trường cụ thể cần phải ẩn hoàn toàn, thì gỡ bỏ nó khỏi cấu hình field có liên quan là cách tối ưu.

Lưu ý: bất kỳ screen mới được tạo trong JIRA đều không thể sử dụng ngay trong dự án JIRA cho đến khi nó được liên kết với một trong hai:

 • Một hoạt động issue và loại issue (thông qua một screen scheme và issue type screen scheme) HOẶC
 • Một quá trình chuyển đổi trong quy trình làm việc.

Xem các định nghĩa về các screen bên dưới để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng JIRA tích hợp các: Default Screen, Resolve Issue ScreenWorkflow Screen, được mô tả ở bên dưới:

 • Default Screen — sử dụng cho các hoạt động như tạo, chỉnh sửa, hoặc xem một issue.
 • Resolve Issue Screen — sử dụng để xem chuyển đổi mặc định giữa Close IssueResolve Issue, bắt đầu từ các bước Open, In ProgressReopened trong quy trình công việc mặc định
 • Workflow Screen — sử dụng để xem chuyển đổi mặc định của Reopen Issue, bắt đầu từ các bước ResolvedClosed, cũng như từ Resolved trong quy trình công việc JIRA mặc định. Workflow Screen định nghĩa một thiết lập nhỏ cho các fields hơn là Resolved Issue Screen.
Thêm screen

Để thêm một screen mới trong JIRA:

 1. Đăng nhập tài khoản với quyền JIRA Administrators global permission.
 2. Chọn Setting > Issues. Chọn Screens để mở trang View Screens, nơi chứa toàn bộ danh sách các screen được thiết lập trong JIRA
 3. Bấm vào nút Add New Screen để mở hộp thoại Add New Screen.
 4. Hoàn thành hộp thoại Add New Screen:

  • Name — nhập tên cho screen.
  • Description — nhập mô tả về mục đích sử dụng screen

5. Bấm vào nút Add để thêm screen mới vào JIRA.

 

 Bạn sẽ được đưa trực tiếp đến trang Configure Screen, nơi bạn có thể thêm fields khác vào screen mới. 

Xem cấu hình Screen bên dưới để biết thêm thông tin.

Chỉnh sửa chi tiết screen

Để thay đổi tên screen và/hoặc mô tả:

 1. Đăng nhập tài khoản với quyền JIRA Administrators global permission.
 2. Chọn Setting > Issues. Chọn Screens để mở trang View Screens, nơi chứa toàn bộ danh sách các screen được thiết lập trong JIRA
 3. Bấm vào liên kết Edit bên cạnh screen cần chỉnh sửa.
 4. Bạn sẽ đưa trực tiếp tới trang Edit Screen, nơi bạn có thể chỉnh sửa tên và/hoặc mô tả của Screen
Sao chép screen
 1. Đăng nhập tài khoản với quyền JIRA Administrators global permission.
 2. Chọn Setting > Issues. Chọn Screens để mở trang View Screens, nơi chứa toàn bộ danh sách các screen được thiết lập trong JIRA
 3. Bấm vào liên kết Copy cạnh Screen bạn muốn sao chép. Bạn sẽ được đưa trực tiếp đến trang Copy Screen, nơi bạn nhập tên hoặc mô tả cho screen mới.

Gỡ bỏ screen

 1. Đăng nhập tài khoản với quyền JIRA Administrators global permission.
 2. Chọn Setting > Issues. Chọn Screens để mở trang View Screens, nơi chứa toàn bộ danh sách các screen được thiết lập trong JIRA
 3. Bấm vào liên kết Delete cạnh screen mà bạn muốn xóa. Bạn sẽ phải xác nhận trước khi xóa.

Screens đang liên kết với một hoặc nhiều screen schemes, một hoặc nhiều workflow transitions, sẽ không thể bị xóa.

Cấu hình screen's tabs và fields

Bạn có thể cấu hình fields sẽ hiển thị trong một screen bằng cách thêm/gỡ bỏ fields, cũng như sắp xếp chúng. Tab có thể được sử dụng để nhóm các field có liên quan. Các tab hữu ích trong việc tổ chức các screen phức tạp, cũng như sắp xếp các field ít được sử dụng vào các tab riêng biệt. Bạn có thể thêm, gỡ bỏ hoặc sắp xếp các tab cũng như đổi tên chúng.

Để cấu hình tab screen và fields:

 1. Đăng nhập tài khoản với quyền JIRA Administrators global permission.
 2. Chọn Setting > Issues. Chọn Screens để mở trang View Screens, nơi chứa toàn bộ danh sách các screen được thiết lập trong JIRA
 3. Bấm vào liên kết Configure cạnh screen mà bạn muốn thêm field vào. Bạn có thể thực hiện các hoạt động sau:
Lời khuyên khi cấu hình screens
 • Date fields on View Issue screen — Fields của loại 'Date' sẽ luôn hiển thị trong khu vực 'Dates' của screen 'View Issue' mặc định, cho dù bạn sắp xếp thế nào. Áp dụng với cả dates là các trường tùy chỉnh
 • System fields on View Issue screen — System fields trên screen 'View Issue' mặc định là cố định (ví dụ Summary, Security Level, Issue Type, etc.). Đồng nghĩa nó luôn xuất hiện ở cùng một nơi trên screen 'View Issue', cho dù bạn cấu hình Screen để di chuyển chúng vào các tab riêng biệt. Các trường tùy chỉnh có liên quan đến Dates và People sẽ hiển thị trong khu vực cố định của màn hình thông tin công việc. Nếu không có field nào trên một tab chứa dữ liệu thì tab đó sẽ không hiển thị. Để tab được hiển thị, hãy chắc chắn có một trường tùy chỉnh với loại Type hoặc Select và field đó chứa một giá trị.
 • Lưu ý, thông tin này chỉ áp dụng cho field có liên quan với hoạt động 'View Issue' trong screen scheme
 • Timetracking — Bạn có thể thêm khả năng đăng nhập vào công việc và/hoặc xác định/sửa đổi các ước tính thời gian cho một screen bằng cách thêm các trường Log Work và/hoặc Time Tracking tương ứng.

  • Nếu những field này không thể tìm thấy trong khu vực Add Field và chưa được thêm vào screen, kiểm tra xem tính năng Jira's Time Tracking đã bật chưa. Không thể thêm các field vào bất kỳ screen nào nếu tắt tính năng Time Tracking
  • Nếu bất kỳ screen nào có field Log Work hoặc Time Tracking và tính năng JIRA's Time Tracking không còn hoạt động sau đó, screen vẫn giữ lại các field đó cho đến khi bạn gỡ bỏ chúng. Tuy nhiên, các field đó sẽ không hiển thị cho đến khi tính năng Time Tracking được bật lại.
 • Renaming standard JIRA fields — Bạn không thể đổi tên của các field JIRA tiêu chuẩn (ví dụ Priority, Summary,...) thông qua bảng điều khiển quản trị JIRA. Lưu ý, sửa đổi tên các field JIRA tiêu chuẩn không được hỗ trợ.

Kích hoạt screen

Để kích hoạt một Screen cho người dùng, bạn có thể:

 • Liên kết Screen với một hoạt động issue (ví dụ 'Create Issue'), thông qua Screen Scheme — hoặc
 • Liên kết Screen với một Workflow Transition (ví dụ 'Resolve Issue')
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK