Return to site

Tổng quan về Permission trong JIRA phần 1

· Cấu hình dự án

Bài viết này mô tả các loại quyền hạn và quyền truy cập được sử dụng trong các ứng dụng JIRA.

permission schemes: sơ đồ quyền hạn

security schemes: sơ đồ bảo mật

board administration permissions: quyền quản trị bảng

board usage permissions: quyền sử dụng chức năng bảng

Quyền hạn trong Jira?

Quyền hạn được thiết lập để kiểm soát những gì người dùng có thể xem và được phép thao tác trên JIRA. Có rất nhiều loại quyền hạn được sử dụng trên JIRA từ việc người dùng có thể tạo các dự án mới cho đến việc họ có thể xem loại bình luận cụ thể nào trên một issue. Quyền hạn giữa các ứng dụng có thể khác nhau.

 

Quyền hạn khác với quyền truy cập ứng dụng. Quyền truy cập ứng dụng kiểm soát những người được quyền truy cập vào ứng dụng cụ thể.

Các loại quyền hạn

Có ba loại quyền hạn trong các ứng dụng JIRA, bao gồm từ cấp độ chung cho đến cấp độ chi tiết trên từng dự án:

  • Global permissions - Áp dụng cho toàn bộ ứng dụng chứ không phải các dự án riêng lẻ (ví dụ: người dùng này có thể nhìn thấy được những người dùng khác trong ứng dụng không).
  • Project permissions - Được thiết lập trong các permission schemes, áp dụng cho các dự án (ví dụ: ai có thể xem, tạo, chỉnh sửa hoặc gán các issue trong dự án). Mặc dù các quản trị viên dự án có thể gán người dùng vào một dự án nhưng họ không thể tùy chỉnh permission schemes của dự án. Có rất nhiều mức độ quyền hạn trong dự án mà bạn có thể thiết lập để kiểm soát những gì người dùng có thể làm được.
  • Issue security permissions - Được thiết lập trong các security schemes, cho phép điều chỉnh khả năng hiển thị của các issue (trong phạm vi quyền hạn dự án). Ví dụ, issue security permissions cho phép bạn thiết lập loại issue nào chỉ được nhìn thấy bởi quản trị viên dự án hoặc người dùng của một nhóm cụ thể.
Làm cách nào để gán quyền hạn?

Quyền hạn có thể được gán cho các bất kỳ nhóm nào, hoặc vai trò nào trong dự án/issue . Biểu đồ sau đây minh họa cách gán quyền hạn đến các người dùng:

Ai có thể thiết lập quyền hạn?

Board permissions có thể được chia thành hai phần - board administration permissions và board usage permissions.

Board administration permissions quyền thay đổi cấu hình của một bảng. Ví dụ: thay đổi các cột, tùy chỉnh card,... Quyền quản trị này có thể được gán cho các nhóm hoặc người dùng cụ thể.

Board usage permissions quyền sử dụng các chức năng trong bảng. Ví dụ, tạo sprints, xếp hạng các issue... quyền sử dụng chức năng trong bảng là một phần từ các quyền hạn trong dự án. Chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn ở bên dưới

Các chức năng trong JIRA software theo quyền hạn

Trong tài liệu JIRA Software, hầu hết các tùy chọn cấu hình được mô tả là chỉ dành cho quản trị viên JIRA, quản trị viên dự án hoặc quản trị viên bảng

  • Quản trị viên JIRA là người dùng có quyền hạn trên toàn bộ ứng dụng Jira (JIRA administrators global permission)
  • Quản trị viên dự án là người dùng có quyền quản trị một dự án cụ thể (Administer projects permission) Mặc định, quyền Quản trị viên dự án sẽ được gán cho nhóm Quản trị viên của dự án đó (thông qua vai trò Quản trị viên)
  • Quản trị viên bảng điều khiển (board) là người dùng được thêm quyền quản trị cho một bảng cụ thể. Mặc định, quyền quản trị viên bảng cũng bao gồm người tạo ra bảng đó.

Board administration

Board usage

Quyền sử dụng các chức năng trong bảng là một phần từ các quyền hạn trong dự á

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK