Return to site

Confluence Server and Data Center feature comparison

· Confluence

Nếu bạn muốn tự quản lý . Bạn sẽ có 2 lựa chọn là Server hoặc Data Center license.  

So sánh tính năng