Jira Cơ bản

Jira Cơ bản

0.00 - 700.00
Khóa đào tạo này giúp học viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Jira, để theo dõi công việc và quản lý dự án nhanh. Được xây dựng cho người dùng mới, khóa học bao gồm tất cả các hướng dẫn cần thiết để học viên quản lý các dự án và nhiệm vụ trong Jira. Tìm hiểu cách thiết lập và tổ chức công việc của bạn, tạo tác vụ, chuyển đổi giữa các bảng theo dõi, tìm các công việc được giao và sử dụng các trang tổng quan cơ bản. Học viên sẽ sử dụng môi trường Jira Cloud để thực hành và ứng dụng các nội dung lý thuyết.

Khóa học này được thiết kế dành cho cả 2 nền tảng: Cloud và Data Center.
Select
Quantity
Add to cart
More Details

Thời lượng khóa học: 6 giờ
 

Nội dung khóa học:
 

Chương 1. Tổng quan và giới thiệu về Jira (20 phút)
Chương 2. Bảng theo dõi công việc và dự án (35 phút)
Chương 3. Thao tác với Issue công việc (40 phút)
Chương 4. Phương pháp Kanban (20 phút)
Chương 5. Phương pháp Scrum (25 phút)
Chương 6. Tìm kiếm trong Jira (25 phút)
Chương 7. Ngôn ngữ truy vấn Jira - JQL (20 phút)
Chương 8. Bộ lọc (20 phút)
Chương 9. Epics (20 phút)
Chương 10. Bảng hiển thị và báo cáo (15 phút)
Chương 11. Tích hợp sử dụng các tính năng (40 phút)

All Posts
×